Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Phiên dịch kinh điển

Từ điển Thiền tông Hán - Việt
Từ điển Thiền tông Hán - Việt

Từ điển Thiền tông Hán - Việt, PL 2547-2004, Thông Thiền - Hân Mẫn biên dịch

Phật Quang Đại Từ điển
Phật Quang Đại Từ điển

Phật Quang Đại Từ điển, HT Thích Quảng Độ dịch giải

Từ điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit
Từ điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit

Từ điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa

Từ điển Hư Từ
Từ điển Hư Từ

Từ điển Hư Từ, Hán ngữ Cổ đại và Hiện đại

Từ điển Pháp số Tam Tạng
Từ điển Pháp số Tam Tạng

Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch

Từ điển Bách khoa Phật giáo Việt Nam
Từ điển Bách khoa Phật giáo Việt Nam

HT Thích Trí Thủ(chủ trương), Lê Mạnh Thát (chủ biên)

Pali - Việt đối chiếu
Pali - Việt đối chiếu

Pali-Việt Đối Chiếu Bình Anson Perth, Western Australia

Về niên đại Hán dịch của kinh Na Tiên Tỳ-kheo
Về niên đại Hán dịch của kinh Na Tiên Tỳ-kheo

Kinh Na Tiên Tỳ-kheo hiện có hai bản Hán dịch, đều mang số hiệu 1.670: N01.670: Bản A. Gồm 2 quyển: ĐTK/ĐCTT, tập 32, từ tr.694 đến tr.703C. N01.670: Bản B. Gồm 3 quyển: ĐTK/ĐCTT, tập 32, từ tr.703C đến tr.719A. Nơi phần Người Hán dịch cả hai bản A, B đều ghi: Mất tên người Hán dịch. Phụ vào dịch phẩm đời Đông Tấn (Thất dịch nhân danh. Phụ Đông Tấn lục).

Phiên âm Đại Tạng Kinh
Phiên âm Đại Tạng Kinh

Phật giáo được truyền bá tại Việt Nam hơn 2.000 năm qua. Kinh sách thường được trích ra từ Hán Tạng. Cho đến ngày nay (mặc dầu đã có nhiều công trình phiên dịch Đại Tạng kinh và ấn hành đáng kể) chúng ta vẫn chưa có một Bộ Đại Tạng Việt Nam(Việt Tạng) hoàn toàn đầy đủ.

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm