Pháp thí thắng mọi thí - Pháp hỷ thắng mọi hỷ - Ái diệt thắng mọi khổ - Niết-bàn lạc tối thượng.

Đại tạng kinh Việt Nam

Kinh Trường Bộ 1 - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Kinh Trường Bộ 1 - HT Thích Minh Châu dịch Việt

TẬP I (Kinh số 1 - 16) - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Kinh Tương Ưng Bộ - HT Thích Minh Châu dịch Việt
Kinh Tương Ưng Bộ - HT Thích Minh Châu dịch Việt

TẬP I: Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta)

Đại Tạng Kinh Việt Nam

Tháng Năm